HUSSE DATASEKRETESSPOLICY FÖR PERSONUPPGIFTER


I denna datasekretesspolicy för personuppgifter (hädanefter kallad “Policyn” eller “denna policy”) förklarar vi, Husses Franchise-nätverk (enligt definitionerna i Husse delningsavtal för Franchise-nätverkspersonuppgifter (hädanefter kallat “Datadelningsavtal”); hädanefter kallat “Husse-nätverket”), hur och varför vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, den juridiska grunden och syftet med behandlingen, med vilka vi delar dina personuppgifter, hur vi skyddar dem och de val du kan göra för dem, samt vilka rättigheter du kan utkräva i relation till dina personuppgifter.

 

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter när behandling av aktiviteter utförs enligt villkoren som specificeras i datadelningsavtalet, dvs. när dina personuppgifter delas och bearbetas mellan Husse-nätverksmedlemmar, som del i en gemensam databas.

 

Utöver denna policy kan behandling av dina personuppgifter styras (och/eller beskrivas) av Husse-nätverksmedlemmars egna policyer eller andra juridiska dokument, som ska göras tillgängliga för dig på webbplatserna för Husse-nätverksmedlemmar och/eller i andra former.

 

Utöver denna policy, har alla Husse-nätverksmedlemmar åtagit sig att bli kompatibla med aktuella nationella dataskyddslagar, vid alla tidpunkter.

 

Orden i versaler i denna policy ska ha den betydelse som tillskrivs dem i denna Policy eller i Datadelningsavtalet.

 

1. HUSSE-NÄTVERKSMEDLEMMAR ANSVARAR FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER OCH DERAS KONTAKTUPPGIFTER

1. Trademark Service LE AB 556621-8102
Rökubbsgatan 6 nb
115 59 Stockholm, Sweden
(hädanefter kallat “Husse”)

 

2. Petfood Svea AB 556276 – 9397

Rökubbsgatan 6 nb
115 59 Stockholm, Sweden
(hädanefter kallat “Husse”)

 

3. Du kan få information och kontaktuppgifter för andra Husse-nätverksmedlemmar (ej uppgivna under 1. och 2. ovan) som har åtkomst till dina personuppgifter genom att ange ditt postnummer i webbformuläret som är tillgängligt här.


 

Både Husse och andra Husse-nätverksmedlemmar som har åtkomst till dina personuppgifter ska fungera som personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter.
 

2. KONTAKTUPPGIFTER FÖR DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Husse har utsett en Data Protection Officer (”datasäkerhetsansvarig”, hädanefter kallad “DPO”) som ska agera åt alla Husse-nätverksmedlemmar, när dessa medlemmar bearbetar och hanterar personuppgifter enligt datadelningsavtalet. Du kan kontakta DPO:n om dina personuppgifter behandlas av en Husse-nätverksmedlem i enlighet med reglerna som anges i datadelningsavtalet.

 

Kontaktuppgifter för DPO:

Namn: JK Group d.o.o.

Adress: Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

E-post: dpo@husse.com

Telefonnummer: +386 590 91 794 (tillgänglig mellan 9.00 och 17.00, CET)

 

DPO:n kan adresseras på engelska språket.

 

Du kan ta emot information och kontaktuppgifter för andra Husse-nätverksmedlemmars DPO:er (under förutsättning att en sådan DPO har tilldelats) genom att ange ditt postnummer i webbformuläret som finns här.

 

3. VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OCH BEHANDLAS AV HUSSE-NÄTVERKSMEDLEMMAR

Följande personuppgifter ska delas och gemensamt styras av Husse-nätverksmedlemmar:


A. Grundläggande information och kontaktuppgifter:

 • För- och efternamn

 • E-postadress

 • Telefon

 • Gatuadress

 • Stad

 • Postnummer

 • Land

 • IP

 • Historik för tidigare beställningar och lista över beställda artiklar, tillsammans med:

  • Kundorderkommentar

  • Betalningsinformation, beroende på betalningsbehandlare

  • Leveransinformation

   • Fullständigt namn för leverans

   • Leveransadress

   • Din aktivitet på webbplatserna för Husse (webbplats, önskelista, produktjämförelse, kundvagn).B. I vissa fall, om du har uppgett data, ska följande personuppgifter även behandlas av Husse-nätverksmedlemmar:

 • Ägare av hund/katt/häst (ej obligatoriskt)

 • Födelsedatum

 • Kön

 • Produktgranskningar

 • Produkttaggar.

 

Utöver personuppgifter som är listade i de två första styckena i denna artikel 3, gör Husse det möjligt för Husse-nätverksmedlemmar att lagra och behandla ytterligare data (personuppgifter) som finns i databasen. Föreskrifterna i denna policy ska även gälla för sådana data. Husse erbjuder lagring och mjukvara för att få åtkomst till och behandla sådana data och har inget intresse av sådana data. Husse tar inget ansvar för Husse-nätverksmedlemmars insamling, bearbetning och lagring av sådana data. Husse-nätverksmedlemmars behandling av sådana data måste vid alla tidpunkter vara kompatibla med personuppgiftsskyddslagar inom Husse-nätverksmedlemmars respektive områden.

 

Du kan hämta ytterligare information vid bearbetningen som beskrivs i det föregående stycket i Artikel 3, genom att kontakta DPO eller Husse-nätverksmedlem i ditt område (du kan få information och kontaktuppgifter genom att ange ditt postnummer i webbformuläret som finns tillgängligt här).

 

4. JURIDISKA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter för vilka denna policy gäller ska endast behandlas så långt följande gäller:

 • bearbetningen är nödvändig för upprätthållandetett avtal mellan dig och Husse-nätverket eller för att vidta stegen för din tidigare begäran innan du ingår ett avtal; detta gäller för personuppgifterna som är listade under punkt A i det första stycket i artikel 3, om inte annat anges här nedan;

 • bearbetningen krävs enligt lag; detta gäller för personuppgifter som är listade under punkt A i första stycket i artikel 3, om inte annat anges här nedan

 • med sådan bearbetning bibehåller Husse-nätverket ett legitimt intresse som inte utbalanseras av dina sekretessrättigheter; detta gäller för personuppgifter under raden för “Din aktivitet” i punkt A i första stycket, artikel 3;

 • du har gett oss ditt samtycke för bearbetning; detta gäller för personuppgifter som är listade under punkt B i det första stycket i artikel 3. För att undvika tveksamheter har du alltid rätten att dra tillbaka ditt samtycke när du vill.

 

I varje enskilt fall är Husse-nätverksmedlemmen ålagd att behandla dina personuppgifter på ett rättvist och lagligt sätt, i enlighet med datadelningsavtalet.

 

5. SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med behandling av personuppgifter listas under punkt A i första stycket i artikel 3 (förutom personal som listas under raden “Din aktivitet” i punkt A i första stycket i artikel 3) ska vara:

 • verkställande av en order du har lagt med Husse-nätverket;

 • skapande av fakturor för varor du har köpt;

 • leverans av köpta varor till uppgiven adress;

 • kommunikation med dig kopplad till lagda beställningar, leverans, returer och betalningar;

 • hantering av garanti och/eller produktansvarskrav och begäranden, inklusive före domstolar och andra organ;


Syftet med personuppgiftsbehandlingen listas under raden “Din aktivitet” i punkt A i första stycket i artikel 3) och under raden i punkt B i första stycket i artikel 3 ska vara:

 • statistisk analys av din användning av webbplatserna för Husse-nätverksmedlemmar

 • att hjälpa Husse-nätverket att bättre förstå dina behov och förväntningar kopplade till webbplatserna för Husse-nätverksmedlemmar och för de produkter som Husse-nätverk erbjuder;

 • mätning av din tillfredsställningsnivå, frågehantering och omröstningar


 

6. VEM SKA HA ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER OCH UNDER VILKA FÖRHÅLLANDEN

Husse ska vid alla tidpunkter ha tillgång till och kunna behandla personuppgifter till vilka denna policy tillhör.

 

Endast huvudfranchisetagare i ditt område ska åtkomst till, och kunna behandla dina personuppgifter.

 

Endast franchisetagare, distributörer, VDI och koncernbolag i ditt område ska ha åtkomst till, och kunna behandla dina personuppgifter

 

Var och en av enheterna som listas i föregående stycken i denna artikel 6 ska bara kunna behandla dina personuppgifter på en strikt kunskapsbaserad basis.

 

Under alla omständigheter ska Husse inte ha någon åtkomst till huvudfranchisetagarnas egna mjukvaruapplikationer och databaser (som inte tillhandahålls av Husse), exempelvis, men inte begränsat till, CRM eller säljapplikationer, och personuppgifter som behandlats däri. Bearbetningen av dessa data ska falla utanför den här policyns område.

 

7. HUR LÄNGE SKA DINA PERSONUPPGIFTER SPARAS OCH VAD HÄNDER SEDAN

Dina personuppgifter ska bara sparas så länge som krävs i behandlingssyfte.

 

Personuppgifter som är listade under punkt A i första stycket i artikel 3 (förutom den personal som är listad under raden “Din aktivitet” i punkt A i första stycket i artikel 3) ska sparas enligt kraven för Husse-nätverksmedlemmar, gällande status för begränsningsperioder inom respektive område. Som regel gäller att personuppgifter ska sparas till utgången av sådana angivna begränsningsperioder. Vissa personuppgifter kan sparas under en period som krävs enligt lag (t.ex. personuppgifter som tryckts på utfärdade fakturor.)

 

En medlem som förlorar sin medlemsstatus i Husse-nätverket ska bli ålagd att stoppa behandling och lagring och att återlämna alla personuppgifter utan giltig försening till Husse-nätverket, samt permanent och effektivt radera eller förstöra kopior därav och säkerställa att detsamma görs av de som behandlar medlemmens personuppgifter, samt att en sådan medlem automatiskt ska blockeras åtkomst till den gemensamma databasen.

 

Oaktat föreskrifterna för föregående stycke kan den Husse-nätverksmedlem som förlorar sin status spara personuppgifterna i enlighet med lagstadgade retentionsperioder som är tillämpliga i respektive område eller i syfte att kontakta dig eller kommunicera med dig gällande juridiska eller avtalsmässiga förpliktelser (t.ex. garanti eller produktansvar).

 

8. ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTSDATA MELLAN MEDLEMMAR; BEHANDLARE

Efter att du har förlorat Husse-nätverksmedlemsstatus kommer dina personuppgifter som tidigare behandlats av en sådan medlem att överföras till en ny Husse-nätverksmedlem i ditt område.

 

Du ska meddelas om överföringen av dina personuppgifter från första stycket, som ska göras genom webbplatsen för Husse och/eller i första kontakten mellan den nya Husse-nätverksmedlemmen och dig, och/eller i digitalt format (t.ex. e-post, meddelande på den nya webbplatsen för Husse), och/eller i papper vid leverans till dörren. Du ska få en rättvis och praktisk möjlighet att välja bort en sådan överföring av dina personuppgifter till den nya Husse-nätverksmedlemmen.

 

Husse använder följande personuppgiftsbehandlare som ska ha åtkomst till personuppgifterna:

 • ett företag som behåller och stöder den gemensamma databasen;

 • ett företag som erbjuder webbvärdhantering (server):

 

Andra Husse-nätverksmedlemmar kan använda sina egna personuppgiftsbehandlare. Sådana överföringar faller utanför den här policyns område. Kontakta Husse-nätverksmedlemmen i ditt område.

 

Överföringar eller utlämningar av personuppgifter mellan Husse-nätverksmedlemmar får bara göras med lämpliga tekniska metoder och tillvägagångssätt som är riktade mot att skydda personuppgifter från förlust, oönskad modifiering eller obehörig utlämning eller behandling.

 

9. DINA RÄTTIGHETER GÄLLANDE BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du kan ställa frågor eller ärenden gällande behandling av personuppgifter under datadelningsavtalet:

 • till Husse eller till Husse-nätverks-DPO; eller

 • till valfri Husse-nätverksmedlem.

 

Du ska ha följande rättigheter:

- Rätten att fråga när du vill efter följande:

 • bekräftelse om någon av dina personuppgifter behandlas;

 • åtkomst till personuppgifter och följande information: syftet med behandlingen, typ av personuppgifter, användare eller användarkategorier för vilka personlig information har eller kommer att lämnas ut (i synnerhet till tredjepartsländer eller i internationella organisationer), förutspådd period för lagring av personuppgifter (eller om detta inte kan fastställas, kriterier för fastställande av den här perioden), samt förekomst av automatiserat beslutsfattande, inkluderande av modellering av profiler och orsaker till det, samt orsak och förutspådda konsekvenser av sådan behandling för dig;

 • ett gratisexemplar av personuppgifter i en form som fastställs av dig (om ärendet skickas elektroniskt och du inte begär något annat ska kopian uppges i elektronisk form); för ytterligare kopior som begärs av dig, kan du debiteras en avgift, som reflekterar kostnaderna;

 • korrigering av felaktiga personuppgifter;

 • bearbetningsbegränsning, när:radering av alla personuppgifter (rätten att glömmas) under förutsättning att villkoren som anges i artikel 17 i Allmän datasekretessförordning fullföljs och, speciellt när du lämnar samtycke till användning av personuppgifter;

  • du bestrider exaktheten i personuppgifterna, under en nödvändig period för att verifiera exaktheten i personuppgifterna;
  • behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifter och, istället, begär en begränsning av deras användning;
  • Personuppgifter behövs inte längre för behandlingen men krävs av dig för införande, implementering eller försvar av juridiska anspråk;
 • för mottagning av en kopia på personuppgifterna i ett allmänt använt och maskinläsningsbart format, med rätten att överföra dessa personuppgifter till en annan kontrollant;

 • upphörande av användning av personuppgifter i syfte för direkt marknadsföring, inklusive skapande av profiler;

 • att du inte är föremål för ett beslut enbart fattat genom automatiserad behandling, inklusive skapande av profiler med juridiska konsekvenser för dig, eller om det påverkar dig på ett liknande sätt, att villkoren som anges i artikel 22 i Allmän datasekretessförordninguppfylls;


 

Alla personuppgifter som lagras i den gemensamma databasen kan och ska vid behov anonymiseras och inte raderas.


 

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa/checkout. Det innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna när köpet är genomfört, detta för att Klarna skall kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas eget integritetsmeddelande.

Glada husdjur hos Husse!

 

Luke & Leia

Vi älskar Husses kattsand, det fastnar inte på våra tassar, vilket betyder mindre dammsugning för våra människovänner. Det eliminerar också obehagliga lukter! Fem tassar från oss! Ps. Vi fyller tre år på alla hjärtans dag!

Stenis

Tack Husse för det läckra fodret, min matte ger mig Ocean Care som är glutenfritt. Pälsen glänser och magen mår prima! Jag kom i kontakt med Husse i julas när jag fick deras smaskiga julkalender i present.

Vi uppskattas av

Joina Husse!

Du bestämmer själv över din tid och driver ditt egna lokal företag. Sök nu!

Jobba med oss

Husse - för hundar, katter och hästar

Husse är en svensk producent av hundfoder, katter och hästar med över 30 års erfarenhet på marknaden. Vårt mål är att främja en hälsosam livsstil för era husdjur. Vi använder endast noggrant utvalda, högkvalitativa ingredienser i våra produkter som foder, godsaker och kosttillskott. Alla våra produkter tillverkas enligt traditionella skandinaviska recept och hålls under ständig veterinärkontroll. Våra återförsäljare är välutbildade inom hund- och kattmat samt näringslära och står redo att hjälpa er välja rätt foder för er hund, katt eller häst. Vi erbjuder även hemleverans av alla våra produkter direkt till er dörr.

Allt du behöver för ditt husdjur på ett ställe

I vårt sortiment finns allt ditt husdjur kan behöva. Vårt torrfoder för hundar och katter är en solid bas för deras kosthållning och vi erbjuder specialanpassat foder för olika storlekar och livssteg, från foder till valpar och kattungar till vuxna och äldre djur.

Har du en hund eller katt med specifika näringsbehov?
Vi hanterar specialbehoven med omsorg. Om ni kämpar med matsmältningsproblem, födoämnesallergier, övervikt eller har en steriliserad eller kastrerad hund eller katt, så har vi anpassat foder även för dessa behov.
Är du på jakt efter leksaker för hundar och katter?
Våra leksaker är tillverkade av material av högsta kvalitet, de är hållbara och ger både dig och ditt husdjur många timmar av underhållning. Du kan komplettera den hälsosamma och naturliga kosten för din hund, katt eller häst med våra läckra godbitar. Vi erbjuder även godis för hundar, katter och hästar, perfekt som kosttillskott eller som belöning under och efter träning.
Behöver du produkter inom omsorg och hälsa för ditt husdjur? Vi erbjuder allt från schampo till kosttillskott och produkter för päls- och klövvård av högsta kvalitet.